Regulamin

Informacja o Firmie

Sklep internetowy videx.pl z dniem 24.05.2018 zakończył swoją sprzedaż, wszystkie artykuły dostępne są w nowym sklepie internetowym KLIKNIJ !
sklepbatao.pl

Sklep internetowy pod adresem sklepbatao.pl prowadzony jest przez Batao Sp. z.o.o. z siedzibą w Lwówku przy ulicy Wittmanna 45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089497, NIP 788-16-82-172, REGON: 631023076

"Prawa autorskie".

Prawa do wszystkiego, co jest zamieszczane na stronie sklepu internetowego www.videx.pl” przechodzą na własność sklepu internetowego sklepbatao.pl , , który prowadzony jest przez Batao Sp. z.o.o. z siedzibą w Lwówku przy ulicy Wittmanna 45

Zakaz powielania i wykorzystywania treści zawartych na stronie bez zgody autora.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.videx.pl, kierowane przez Batao Sp. z.o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 2. Kontakt telefoniczny z sklepbatao.pl możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę.
 3. Zdjęcia produktów są ilustracjami poglądowymi i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Ich właściwości pozostają jednak niezmienione.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.videx.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.videx.pl są wiążące wyłącznie po potwierdzeniu ich przez sklep internetowy drogą mailową.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę Videx.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane telefonicznie lub poprzez e-mail, ale muszą być potwierdzone pisemnie w formie listu, przez SMS lub email.
 3. Wysyłając zamówienie drogą mailową bądź zamawiając telefonicznie kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 4. Sklep Videx.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.
 5. Zawartość sklepu internetowego Videx.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 6. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji pisemnie w formie wiadomości email, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 7. Przy wyborze przedpłaty: Zamówienie zostanie anulowane jeżeli w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie ono opłacone.
 8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym Videx.pl dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Klient akceptując regulamin zgadza się na korzystanie z usług firmy kurierskiej wybranej przez sklep videx.pl
 2. Koszt przesyłki pokrywa Klient. W przeciwnym wypadku videx.pl poinformuje Klienta o przejęciu tego kosztu na siebie. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów ostateczny koszt transportu podawany jest w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym drogą mailową.
 3. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez Videx.pl zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń, braków przesyłki będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu uszkodzenia podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 4. Czasy realizacji zamówienia są zamieszczone na stronach poszczególnych produktów. Informacje o czasie dostawy w opisach produktów podane są jedynie w celach informacyjnych. W przypadkach szczególnych (braki w magazynie, brak towaru u dystrybutora, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki towaru może się przedłużyć. Sklep Videx.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz zwrotu wpłaconej kwoty. Jednocześnie kupujący nie może rościć żadnych praw odszkodowawczych od sprzedającego z powodu zaistniałej sytuacji.

Na czas otrzymania zamówienia składa się:

 • czas realizacji zamówienia
 • czas dostawy

Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

 1. Przed wydaniem towaru Klientowi
  • Przelew na rachunek bankowy sklepu Videx.pl
  • szybkim przelewem internetowym przy pomocy serwisu Przelewy24
 2. Gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem). Maksymalna kwota pobrania 5000 złotych.

Gwarancja - patrz zakładka Gwarancja

Zwrot towaru

 1. Klient może odstąpić od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Zeskanowane oświadczenie należy wysłać na adres: sklep@videx.pl.
 2. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 1. odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt. .1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty.
 3. Do przesyłki należy dołączyć kopie faktury VAT lub oryginał dowodu sprzedaży wraz ze wszystkimi dokumentami wydanymi w dniu zakupu. Należy podać dokładne dane, wraz z numerem rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot pieniędzy za zakupiony towar.
 4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał nieodpłatnie, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 5. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt..2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosiła je Batao Sp. z.o.o., i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru i kompletu dokumentów. W przypadku korekty ilościowej towaru, Batao Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosiło je Batao Sp. z.o.o.
 6. Prawo do zwrotu dotyczy TYLKO osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9.1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Reklamacje

 1. Artykuły oferowane przez Videx.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
 2. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres wskazany przez Biuro Obsługi Klienta.
 3. Batao Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 4. Klient jest zobligowany do tego by zwrócić należytą uwagę na to w jakim stanie odbiera przesyłkę, gdyż będzie to warunkiem uwzględnia przez Videx.pl zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Gdy tylko Klient zauważy jakieś nieprawidłowości, uszkodzenia paczki należy sporządzić protokół szkód i niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
 5. W przypadku, gdy reklamacje okaże się nie uzasadniona, firma Batao Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za diagnostykę i ekspertyzę według kosztów rzeczywiście poniesionych. Ponadto Klient zostanie obciążony kosztem transportu towaru, zarówno do serwisu jak i z powrotem do Klienta wg kosztów wysyłki.
 6. Przesyłki wysyłane na koszt Videx.pl nie będą odbierane.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu Videx.pl, są przetwarzane przez Batao Sp. z.o.o. z siedzibą w Lwówku,
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Videx.pl
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.videx.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 5. Nabywcą, a więc osobą zamawiającą towar za pośrednictwem Sklepu Videx.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Videx.pl

 • Dekorowanie i Zdobienie
 • Ochrona roślin na zimę
 • Osłony z tkanin
 • Osłony z tworzywa
 • Osłony naturalne
 • Osłony przeciwsłoneczne
 • Parawany
 • Płachty wielofunkcyjne
 • Płoty
 • Pokrowce na meble ogrodowe
 • Pomoce i artykuły ogrodnicze
 • Rabaty podniesione
 • Ścianki osłaniające
 • Składane stoły balkonowe
 • Święta Bożego Narodzenia
 • System montażu osłon
 • Szklarnie
 • Sztuczna trawa

Inne:

 • Sposoby płatności
 • Koszty wysyłki
 • Ochrona danych

Potrzebujesz pomocy?
Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 61 44 17 211 sklepbatao.pl
Poniedziałek - Piątek: 08.00 - 15.00